Novosti

Prikazujem sadržaj po oznakama: novosti

Počela je javna rasprava o podlogama za novu okolišnu dozvolu za TE Plomin 1

U Istri je započela javna rasprava o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za izmjene i dopune uvjeta okolišne dozvole iz veljače 2016. za TE Plomin 1, snage 115 MW, jer HEP želi produžiti životni vijek elektrane za 15 do 20 godina. U Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za TE Plomin 1 predviđen je prestanak rada elektrane od 1. siječnja 2018. nakon izgradnje zamjenskog bloka C od kojeg se odustalo. HEP sada želi nastaviti proizvodnju u eleketrani koja datira u 1969., ali postojeća elektrana je neusklađena s europskom direktivom o industrijskim emisijama. Naime, sada se predlaže ugradnja DENOx postrojenja i postrojenja za odsumporavanje kako bi postrojenje moglo zadovoljiti granične vrijednosti emisije iz 2017. za period nakon 1. siječnja 2018., kada istječe rok Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša i kada po sili zakona TE Plomin 1 mora prestati s radom. 

Objavljeno u Tisak

O nama

Portal Info Energija namjenjen je kupcima/korisnicima prirodnog plina i drugih vrsta energija. Osnovna namjena je pomoć krajnjem korisniku u odabiru opskrbljivača prirodnim plinom, upoznavanje svakog pojedinog opskrbljivača, isticanje cijena i njihovih usluga.